Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie

Wstępny zakres tematyczny

INAGURACJA

Zarządzanie ryzykiem w produkcji rolniczej

 • Ryzyka występujące w produkcji roślinnej (zmiana prawodawstwa zarówno krajowego, jak i unijnego ‒ kolejne ograniczenia prawne).
 • Ryzyko produkcyjne o charakterze przyrodniczym (ryzyka związane z celami klimatyczno-przyrodniczymi).
 • Zagrożenia cenowe ‒ niekorzystne zmiany cen na rynku produktów rolnych i czynników produkcji.
 • Produkcja zwierzęca ‒ ryzyka dla rolników w perspektywie najbliższych lat.
 • Ryzyka finansowe związane ze zróżnicowaniem źródeł finansowania, zmianami poziomu dochodów
 • dostęp do kredytów i stabilnością warunków kredytowania, zmianą kursów walut, z podatkami i ubezpieczeniami.

AGROTECHNIKA

Biologizacja rolnictwa - doświadczenia po roku funkcjonowania Europejskiego Zielonego Ładu

 • Doświadczenia w integrowanej produkcji zbóż i rzepaku wobec stosowania biopestycydów.
 • Ochrona chemiczna vs. ochrona biologiczna ‒ co się zmieniło przez ostatni rok?
 • Praktyki rolników w biologicznym podejściu do ochrony upraw.
 • Jak podnieść skuteczność ochrony w nowych realiach prawnych?
 • Jak obniżyć koszty biologicznej ochrony roślin rolniczych? Czy przepisy są jedyną bolączką nowych metod?

Nawożenie a biopreparaty synergia czy brak harmonizacji?

 • Jak poruszać się" w asortymencie preparatów biologicznych, czyli bio(fito)stymulatorów, bioregulatorów, fitohormonów, organizmów antagonistycznych (grzybów, bakterii), polepszaczy i użyźniaczy glebowych?
 • Jak formułować koncepcje stosowania biopreparatów w uprawie zbóż i rzepaku?
 • Jakie są najlepsze synergie: nawożenie ‒ biopreparat?
 • Jaka wiedza jest potrzebna rolnikowi, żeby optymalnie dopasować biopreparaty do warunków klimatycznych i glebowych?
 • W jaki sposób rozpoznać czynniki zakłócające wzrost i formowanie plonu przez uprawianą obecnie lub w nadchodzącym sezonie roślinę w celu optymalizacji nawożenia?

ROLNICTWO REGENERATYWNE

Rolnictwo węglowe to biznes

 • Co wiemy o wprowadzaniu kredytów węglowych w związku z sekwestracją węgla? Co wiedzą rolnicy, jakie mają oczekiwania?
 • Bezpieczeństwo współpracy na linii rolnik ‒ firma certyfikująca. Zobowiązania.
 • Doświadczenia rolników w pozyskiwaniu certyfikatów i stosowanych praktykach w uprawie.
 • Ceny certyfikatów węglowych ‒ stan obecny, prognozy.

TECHNIKA ROLNICZA

Cyfrowa rewolucja a opłacalność produkcji

 • Warunki rozwoju rolnictwa 4.0 w gospodarstwie rodzinnym ‒ jak ocenić potrzeby?
 • Pierwszy, drugi i kolejne kroki przemyślanych inwestycji.
 • Inwestycje w digitalizację ‒ jak rozwijać narzędzia rolnictwa cyfrowego w gospodarstwie?
 • Koszty inwestycji ‒ jak racjonalnie planować wydatki? Dotacje, kredyty, leasing.
 • Poprawa opłacalności wobec poniesionych kosztów.

OZE W ROLNICTWIE

Produkcja energii we własnym gospodarstwie – urojenie czy realne możliwości?

 • Uwarunkowania prawne funkcjonowania OZE w rolnictwie. Ocena doświadczeń.
 • Klimat do inwestycji w odnawialne źródła energii w rolnictwie.
 • Zmiany prawne a inwestycje w OZE. Oczekiwane zmiany. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Inwestycje w biogazownie ‒ dla kogo, opłacalność, zwrot inwestycji.
 • Fotowoltaika ‒ czy opłaca się?

PRODUKCJA MLEKA

Dobrostan zwierząt a opłacalność produkcji

 • Konsensus społeczny ‒ regulacje prawne, edukacja społeczna i przyjazne warunki środowiskowe oraz dobrze adaptujące się do nich genotypy zwierząt.
 • Poprawa dobrostanu ‒ holistyczne spojrzenie na gospodarstwa mleczne.
 • Poprawa dobrostanu a opłacalność produkcji ‒ kiedy się opłaca?
 • Cele hodowlane w poprawie dobrostanu zwierząt ‒ genetyczny punkt widzenia dobrostanu zwierząt.
 • Współpraca na linii hodowcy ‒ zakłady przetwarzające mleko w celu osiągnięcia konsensusu społecznego i poprawy opłacalności produkcji.

TRZODA CHLEWNA

Branża w pierwszym roku funkcjonowania Krajowego Planu Strategicznego na lata 2023-2027

 • Zrealizowane polityki i działania dla branży ‒ co zawiodło?
 • Dlaczego opłacalność produkcji jest bardzo niska, jak ją poprawić?
 • Jak sformułować politykę rolną dla hodowców trzody?
 • Jakie działania powinny zostać podjęte, żeby uratować produkcję trzody w Polsce?
 • Czy strategia F2F jest dla producentów? Jak przygotować gospodarstwa do zmian i przeprowadzić je?